Chứng chỉ sư phạm GIÁO VIÊN dạy Tiểu học, THCS, THPT

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY TRƯỜNG CẤP 1 - 2 - 3 ( TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG )
I. KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY TIỂU HỌC
Khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học được thực hiện theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. 
1. MUỐN DẠY CẤP 1 THÌ GIÁO VIÊN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GÌ?
Trước đây, những người có bằng cử nhân không chính quy ngành sư phạm, có nguyện vọng để trở thành giáo viên tiểu học thì cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN (trung cấp chuyên nghiệp – chương trình này thay thế nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và nghiệp vụ sư phạm bậc 2 trước kia). Thì nay đã có chương trình Nghiệp vụ sư phạm sư phạm giáo viên tiểu học cụ thể để đáp ứng nhu cầu cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
2. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY TIỂU HỌC LÀ GÌ?
Nghiệp vụ sư phạm tiểu học là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giáo viên tiểu học theo quy định.
3. AI CÓ THỂ THAM GIA KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY TIỂU HỌC ?
Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
4. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn
 1. Nội dung phần kiến thức bắt buộc (31 tín chỉ)
Mã học phần
Tên học phần
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết
Thảo luận, thực hành
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
BB1
Sinh lý học trẻ em
2
20
20
BB2
Tâm lý học giáo dục
2
20
20
BB3
Giáo dục học
3
30
30
BB4
Giao tiếp sư phạm
3
15
60
BB5
Quản lý hành vi của học sinh
2
15
30
BB6
Quản lý nhà nước về giáo dục
2
15
30
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
BB7
Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học
2
10
40
BB8
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3
30
30
BB9
Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)
3
15
60
BB10
Đánh giá học sinh
3
20
50
BB11
Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học
2
10
40
THỰC TẬP SƯ PHẠM
BB12
Thực tập sư phạm 1
2
0
60
BB13
Thực tập sư phạm 2
2
0
60
 1. Nội dung phần kiến thức tự chọn (4 tín chỉ): Chọn 2 trong 7 học phần
Mã học phần
Tên học phần
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết
Thảo luận, thực hành
TC1
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn
2
15
30
TC2
Xây dựng môi trường giáo dục
2
15
30
TC3
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2
15
30
TC4
Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học
2
15
30
TC5
Phối hợp với gia đình và cộng đồng
2
15
30
TC6
Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội
2
15
30
TC7
Tổ chức hoạt động trải nghiệm
2
15
30
5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY TIỂU HỌC
Phiếu đăng ký (theo mẫu)
Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
02 Ảnh thẻ 3×4
6. HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI
Học phí: 6.300.000đ /hv (180.000đ/1TC)
Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng
Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN
Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)
II. KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY THCS -THPT
Khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trung học cơ sở – trung học phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
1. MUỐN DẠY CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÌ GIÁO VIÊN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GÌ ?
Trước đây, những người có bằng cử nhân không chính quy ngành sư phạm, có nguyện vọng để trở thành giáo viên tiểu học thì cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN (trung cấp chuyên nghiệp – chương trình này thay thế nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và nghiệp vụ sư phạm bậc 2 trước kia). Thì nay đã có chương trình Nghiệp vụ sư phạm sư phạm giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông cụ thể để đáp ứng nhu cầu cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
2. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THCS – THPT LÀ GÌ?
Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở (THCS),trung học phổ thông (THPT) là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo quy định.
3. AI CÓ THỂ THAM GIA KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY THCS – THPT
Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS – THPT
Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
4. NỘI DUNG KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY THCS – THPT
Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy THCS – THPT bao gồm 2 học phần:
 • Học phần chung: 17 tín chỉ (trong đó có 15 tín chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ tự chọn)
 • Học phần nhánh: 17 tín chỉ nhánh THCS, 17 tín chỉ nhánh THPT.
 1. Khối học phần chung
Mã học phần
Tên học phần
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết
Thảo luận, thực hành
HỌC PHẦN BẮT BUỘC (15TC)
A1
Tâm lý học giáo dục
2
20
20
A2
Giáo dục học
2
15
30
A3
Lý luận dạy học
2
15
30
A4
Đánh giá trong giáo dục
3
15
30
A5
Quản lý nhà nước về giáo dục
2
15
30
A6
Giao tiếp sư phạm
2
10
40
A7
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
3
0
90
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (2TC)
A8
Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
2
15
30
A9
Kỷ luật tích cực
2
15
30
A10
Quản lý lớp học
2
15
30
A11
Kỹ thuật dạy học tích cực
2
10
40
A12
Ứng dụng CNTT trong dạy học
2
10
40
A13
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2
10
40
A14
Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông
2
10
40
A15
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
2
10
40
A16
Giáo dục vì sự phát triển bền vững
2
15
30
A17
Xây dựng môi trường giáo dục
2
15
3
 1. Khối học phần nhánh
Nhánh THCS (Phần B)
Nhánh THCS (Phần B)
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Mã học phần
Tên học phần
Mã học phần
Tên học phần
Lý thuyết
Thảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)
Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/ THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó
B1
Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C1
Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
20
20
B2
Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C2
Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
10
40
B3
Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C3
Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
10
40
B4
Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm
C4
Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm
3
0
90
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06TC)
B5
Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS
C5
Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT
2
10
40
B6
Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS
C6
Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT
3
0
90
B7
Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS
C7
Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT
2
15
30
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8
Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS
C8
Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT
2
15
30
B9
Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THCS
C9
Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THPT
2
10
40
B10
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS
C10
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT
2
15
30
 
5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY THCS – THPT
Phiếu đăng ký (theo mẫu)
Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
02 Ảnh thẻ 3×4
6. HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI CẤP CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY THCS – THPT
Học phí: 6.120.000đ/hv (180.000đ/1TC)
Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng
Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN
Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)
III. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ GHI DANH KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - THCS - THPT
Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho GIÁO VIÊN DẠY CẤP TIỂU HỌC - THCS - THPT sẽ mang lại những điều hữu ích cho các bạn.
Qúy cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự Lớp học cấp chứng chỉ sư phạm dành cho giáo viên dạy Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông  tại đơn vị vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁO DỤC VIỆT NAM 
 • Đăng ký qua số điện thoại 24/7: 0966 86 86 41 (Ms. Diễm) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ,…
 • Đăng ký qua email: thanhdiem.hcm@giaoducvietnam.edu.vn (Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên hệ)
 • Đăng ký qua online: Nhấp vào đây
Địa chỉ đăng ký nộp hồ sơ:
 • Số 16/8 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
 • 451 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng
 • Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Rất mong sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị để Khóa học được diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng !

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)