Câu 1: Tôi đã là giáo viên THCS hiện đang giữ hạng II, vậy nay có bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng II không?

         Trả lời: Theo khoản 1 điều 11 trong Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Bộ Nội Vụ  quy định: Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS theo quy định tại quyết định số 202/TCCP-VC; quyết định số 61/2015/QĐ-BNV, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được bổ nhiệm. 

Như vậy với câu hỏi trên để được quyết định là giáo viên THCS hạng II thì một trong các điều kiện bắt buộc phải có là chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng II

Câu 2: Tôi hiện đang giữ chức danh giáo viên THPT hạng II nhưng tôi chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ giáo viên THPT hạng II. Nay tôi muốn thăng lên hạng III thì có bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh hạng II sau đó học tiếp chứng chỉ hạng III để thăng hạng không? Hay chỉ cần học chứng chỉ chuẩn chức danh hạng III

        Trả lời: Theo quy định trong Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định giáo viên giữ chức vụ ở hạng nào thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ đúng cho hạng đó. Nếu thầy/cô đã giữ chức danh giáo viên THPT hạng II nếu chưa có “Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ hạng II” thì bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh THPT hạng II.

Câu 3: Tôi không hiểu học chứng chỉ chuẩn chức danh nhằm mục đích gì?

        Trả lời: Tháng 7.2017, Bộ GD & ĐT đã ban hành Thông Tư số 20/2017/BGDĐT theo chương I, điều 3 quy định điều kiện thi thăng hạng giáo viên phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015.

Vậy nên nếu Anh/Chị cần thi thăng hạng và muốn giữ hạng mình đang có thì bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định.

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG CẦN HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

A. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC  –  (tìm hiểu chương trình học)

Chuẩn chức danh hạng II

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (gọi chung là trường tiểu học công lập), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, có một trong các điều kiện

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp sau:

  • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

  • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng III

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các trường tiểu học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau đậy:

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng IV

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường tiểu học công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.

B. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)  –  (tìm hiểu chương trình học)

Chuẩn chức danh hạng I

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấpTHCS, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, có một trong các điều kiện sau:

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I những chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng II

Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cở sở giáo dục thường xuyên và hệ thống giáo dục THCS, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, có một trong các điều kiện sau:

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng III

Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cấp THCS, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III những chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

C. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) – (tìm hiểu chương trình học)

Chuẩn chức danh hạng I

Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cấp THPT, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viê THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau:

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng II

Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cấp THPT, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau:

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Chuẩn chức danh hạng III

Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cấp THPT, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III.

II. MỤC TIỂU BỒI DƯỠNG

1.Mục tiêu chung

Cung cấp, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và các kỹ năng chuyên mônm nghiệp vụ cơ bản, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng

2. Mục tiêu cụ thể

Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà Nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học, trung học nói riêng. Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học, trung học; hướng dẫn được đồng nghiệp cùng thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học, giáo dục trung học

Cập nhật được các quan điểm đổi mới giáo dục, chính sách và các quy định về phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay; cập nhật kiến thức cơ bản về lý luận dạy học để phát triển năng lực nghề nghiệp

Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của phát triển chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, chủ động tự tin trong hoạt động nghề nghiệp để tự phát triển theo yêu cầu đối với chương trình giáo dục tiểu học, giáo dục trung học

Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II, giáo viên TH hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên THCS hạng I, THCS hạng II, THCS hạng III, THPT hạng I, THPT hạng II, THPT hạng III theo quy định tại thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập

III. MỞ LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Trường sẽ tổ chức đào tạo cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” cho các giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng.

Thời gian học: Có nhiều ca học cho các Quý Thầy/ Cô lựa chọn ( các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật )

Chương trình đào tạo:

 • Học online trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting

 • Đăng ký ghi danh học trực tiếp tại trung tâm

Học phí: 2.500.000đ/khóa học

Tên các chương trình học:

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, mã số: V.07.02.07

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số: V.07.03.08

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, mã số: V.07.03.09

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, mã số: V.07.04.10

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, mã số: V.07.04.11

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, mã số: V.07.04.12

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I, mã số: V.07.05.13

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, mã số: V.07.05.14

 • Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, mã số: V.07.05.15​

IV. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

- Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng

- Được tham gia khóa học sau mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào

- Giảm 10% khi đăng kí khóa học trước ngày khai giảng 1 tuần

- Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên, học viên thuộc gia đình chính sách

- Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 5 người trở lên

V. HỒ SƠ CẦN NỘP

- 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

- 01 bản sao công chứng CMND (hoặc thẻ căn cước)

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp bằng cao nhất

- 01 bản sao quyết định bậc lương (nếu có)

VI. NƠI ĐĂNG KÝ GHI DANH NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP

Tại TP Hồ Chí Minh:

16/8 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh

195 Nguyễn Gia Trí – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Tại Hải Phòng:  157/109 Đường Trường Chinh - Phường Đồng Hòa - Quận Kiến An - Hải Phòng

Tại Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Dật – Phường Hòa Cường Bắc –  Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Tại Nha Trang: Đường B1 - Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung - P. Ngọc Hiệp - TP Nha Trang

Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt - P. Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đà Lạt … & các tỉnh thành khác: Liên hệ trực tiếp hotline 0966 86 86 41

Liên hệ đăng ký học:

Cách 1: Hỗ trợ tư vấn chương trình học 24/7: 0966 86 86 41 ( Ms. Diễm )

Cách 2: Click  chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học sau 5 phút trong giờ hành chính

 

 

Ngành Đào Tạo khác