Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm muốn trở thành giáo viên THCS, THPT.
Lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức với mục đích:
 • Là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS THPT theo quy định;
 • Giúp cho người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS, THPT.
(Mẫu chứng chỉ THCS tham khảo)
(Mẫu chứng chỉ THPT tham khảo)
1. Đối tượng cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Là những giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS/THPT nhưng chưa có bằng sư phạm THCS/THPT;
Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT;
Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2. Hình thức đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Sau ngày 22/05 khi thông tư 12/2021/TT-BGDĐT đi vào thực hiện, các trường nhận được nhiệm vụ tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông tiến hành lên kế hoạch xây dưng chương trình đào tạo, trong đó hình thức đào tạo chương trình là một trong những điểm quan trọng và mấu chốt.
Hình thức đào tạo hiện tại đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:
Học trực tiếp tại trường;
Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến (giảng viên cung cấp tài liệu học, giao bài tập, nhiệm vụ và hướng dẫn học viên).
3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định rất rõ về khung chương trình đào tạo đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho cấp bậc THCS, THPT, khung chương trình đào tạo đó là:
3.1. Cấu trúc và thời lượng chương trình
 • Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).
 •  Thời lượng chương trình
Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).
Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.
Khối học phần chung (phần A)
Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.
(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).
Mã học phần
Tên học phần
Thời lượng
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Số tiết lý thuyết
Số tiết thảo luận, thực hành
Học phần bắt buộc (15 TC)
A1
Tâm lý học giáo dục
2
20
20
A2
Giáo dục học
2
15
30
A3
Lý luận dạy học
2
15
30
A4
Đánh giá trong giáo dục
2
15
30
A5
Quản lý nhà nước về giáo dục
2
20
20
A6
Giao tiếp sư phạm
2
10
40
A7
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
3
0
90
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần)
A8
Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
2
15
30
A9
Kỷ luật tích cực
2
15
30
A10
Quản lý lớp học
2
15
30
A11
Kỹ thuật dạy học tích cực
2
10
40
A12
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
2
10
40
A13
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2
10
40
A14
Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông
2
10
40
A15
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
2
10
40
A16
Giáo dục vì sự phát triển bền vững
2
15
30
A17
Xây dựng môi trường giáo dục
2
15
30
Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)
Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.
Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.
Nhánh THCS (phần B)
Nhánh THPT (phần C)
Thời lượng
Số tín chỉ
Số tiết dạy trên lớp
Mã học phần
Tên học phần
Mã học phần
Tên học phần
Số tiết lý thuyết
Số tiết thảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)
Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.
B1
Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C1
Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
15
30
B2
Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C2
Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
10
40
B3
Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS
C3
Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT
2
10
40
B4
Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm
C4
Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm
3
0
90
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06 TC)
B5
Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS
C5
Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT
2
0
04 buổi/tuần x 5 tuần
B6
Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS
C6
Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT
2
0
05 ngày/tuần x 5 tuần
B7
Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS
C7
Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT
2
0
05 ngày/tuần x 5 tuần
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8
Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS
C8
Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT
2
15
30
B9
Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS
C9
Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT
2
10
40
B10
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS
C10
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT
2
15
30
3. 2. Phương pháp học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT kết hợp giữa học lý thuyết và thực tập, học viên tham gia học lý thuyết, và những  buổi thực hành kĩ năng giáo dục ở trường THCS/THPT, các buổi thực hành sẽ diễn ra trong 5 tuần liên tục, 4 buổi/tuần học viên cần đến trường.
Có một điểm cần lưu ý trong việc đăng ký học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:
 • Người học có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với môn học nào ở trường THCS/THPT (ví dụ: Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, …) thì cần đăng kí học nhóm học phần lựa chọn tương ứng để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.
 • Các đối tượng có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang là giáo viên được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các đối tượng khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng.
Để có thể hoàn thành tốt việc học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT người học cần:
 • Tham gia đầy đủ các buổi học, tuân theo lịch học và đi thực tập do trường quy định
 • Trong các buổi học phải tích cực trao đổi và thảo luận, đóng góp ý kiến
 • Nghiêm túc làm các bài tập, bài tiểu luận, thu hoạch mà giáo viên giao.
 
4. Thời gian đào tạo lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là chương trình đào tạo bồi dưỡng nhà giáo xây dựng kế hoạch chi tiết, biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ một cách thống nhất, đảm bảo chất lượng theo quy định.
Thời lượng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 34 tín chỉ, để đảm bảo được thời lượng học, thời gian tối thiểu của một khoá học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 1-1,5 năm. Hoàn thành khoá học học viên nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT.
5. Điều kiện được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.
Về mỗi học phần sẽ có tiêu chuẩn đánh giá riêng, việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:
 • Người học phải thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.
 • Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra theo thang điểm 10 đạt từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.
6. THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC  nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT
Khai giảng: Liên tục hàng tháng
Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung tâm Tuyển sinh Đào tạo Hướng Nghiệp (Đơn vị trực thuộc Công Ty CP Giáo Dục Việt Nam)
Văn phòng tuyển sinh: Số 16/8 Trần Thiện Chánh - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Văn phòng tuyển sinh khác:
 • Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội
 • Phường Đông Hòa, Quận Kiến An, Tp Hải Phòng
 • Phường Hòa Cương Bắc, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại tư vấn tuyển sinh 24/7: 0966 86 86 41 (Hotline) - 0344 018 418 (Ms. Diễm)
Email: thanhdiem.hcm@giaoducvietnam.edu.vn
Hỗ trợ tư vấn 24/7. Nộp hồ sơ tất cả các ngày trong tuần, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật.

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)